AVG (algemene verordening Persoonsgegevens)

Hieronder wordt aan u als rechthebbende uitgelegd welke gegevens wij van u opslaan. Tevens wordt verteld wat Bureau Overbruggend met deze gegevens doet. Het opslaan en delen van gegevens is in veel gevallen noodzakelijk om de taken van bewindvoerder, curator, mentor uit te voeren.
De bewindvoerder heeft van de rechtbank de taak gekregen om geld en goederen te beheren zoals dat in de wet is vastgelegd. Om dit te kunnen doen, moeten bepaalde gegevens worden opgeslagen en gedeeld met derden. Voor het delen van deze informatie vraagt Bureau Overbruggend niet telkens om uw toestemming. Bureau Overbruggend beschouwt het als een onderdeel van de taak die de rechtbank geeft. Dit geldt ook voor de gegevens die worden opgeslagen tijdens een mentorschap en curatele.

Verder staat beschreven welke gegevens Bureau Overbruggend opslaat en wie toegang heeft tot die gegevens. Tevens staat beschreven met wie we de gegevens delen en hoelang we de gegevens bewaren. Tot slot wordt uitgelegd wat u kunt doen als u vindt dat Bureau Overbruggend niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat.

Gegevens van u en gezinsleden

 • Voornamen, achternaam, roepnaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, Burgerservicenummer, burgerlijke staat, woonsituatie en (indien van toepassing ) van uw partner.
 • Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en emailadres.
 • Indien van toepassing namen ,geboortedata van de kinderen.
 • Identificatiedocument (id of paspoort) van alle gezinsleden, nummer van het document, geldigheidsduur en een scan/foto van het document.
 • Login en wachtwoord Digid; wanneer u die aan ons verstrekt.

Overige betrokkenen

 • Namen, adressen, telefoonnummers van bv familieleden, hulpverlening, advocaat etc.

Financiële gegevens

Inkomsten:

 • soort inkomen, toeslagen etc.
 • Werkgever, uitkeringsinstantie etc.
 • Hoogte bedrag

Uitgaven:

 • Alle varianten van uitgaven (gas water licht, huur verzekeringen etc.) en hoogte van het bedrag

Schulden:

 • Schuldeiser, incassobureau of (gerechts)deurwaarder, hoogte bedrag van de schuld, aflossingsafspraken, restbedrag.

Bankrekeningen:

 • alle bankrekeningen en hoogte van het saldo op de rekening

Overige informatie
rapportages en indicaties van hulpverlenende instanties, wanneer er sprake is van mentorschap of curatele
Plannen van aanpak, contracten, polissen etc.
Alle belangrijke mails en brieven van en aan mensen en bedrijven met wie over u wordt gecommuniceerd zoals bijv. de rechtbank, belastingdienst, bank , inkomensverstrekkers, schuldeisers, gemeenten etc.
Notities van alle belangrijke communicatie.

Toegang tot de opgeslagen informatie.

 • Alleen Bureau Overbruggend heeft toegang tot de opgeslagen informatie.
 • Een keer per jaar vindt er een accountantscontrole plaats. De accountant bekijkt dan een aantal dossiers en maakt hiervan verslag welke wordt opgestuurd naar de rechtbank.
 • Op momenten dat Bureau Overbruggend wegens ziekte of vakantie wordt waargenomen, hebben waarnemers toegang tot de informatie, indien dit nodig is.

Aan wie wordt de informatie gegeven?

Alleen Bureau Overbruggend geeft gegevens aan derden, indien nodig. Dit betreft alleen gegevens welke noodzakelijk zijn voor een goede bewindvoering.

Toestemming

Als bewindvoerder, curator en/of mentor zal Bureau Overbruggend zich altijd afvragen of het verstrekken van informatie noodzakelijk en/of wenselijk is. Alleen noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan partijen waarvan verwacht mag worden dat zij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze gevallen wordt niet aan u om toestemming gevraagd.

Mag Bureau Overbruggend zomaar informatie delen met iedereen?

Nee, dat mag niet. Helpend kan zijn de uitwisseling van gegevens met hulpverlening, advocaten, familieleden en anderen die betrokken zijn bij u. In dat geval zal Bureau Overbruggend u om toestemming vragen alvorens gegevens uit te wisselen. Pas als u toestemming geeft, deelt Bureau Overbruggend de informatie.

Inzien gegevens

U mag gegevens inzien voor zover die alleen u zelf betreffen. Om de gegevens in te zien, kunt u een verzoek indienen. Bureau Overbruggend zal u binnen 10 werkdagen in de gelegenheid stellen om uw dossier in te zien. In geval van ziekte of vakantie zal deze periode verlengd worden.

Hoe lang worden persoonsgegevens van u als rechthebbende bewaard?

Uw gegevens worden zolang bewaard als u onder bewind stat. Na afloop van het bewind worden de gegevens nog 7 jaar bewaard.

Waar kunt u als rechthebbende terecht als u van mening bent dat niet zorgvuldig met uw gegevens is omgegaan?

Allereerst verwijst Bureau Overbruggend u naar de klachtenregeling van Bureau Overbruggend. Mocht u er met Bureau Overbruggend niet uitkomen, kunt u altijd een klacht neerleggen bij de kantonrechter.
Vindt u dat er onzorgvuldig is omgegaan met de opgeslagen gegevens, kan u een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij hebben de mogelijkheid om de situatie te onderzoeken.